Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

Poľovnícke združenie Zverín - Vysoký vrch

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Vznik a vývoj Poľovníckeho združenia


Už pred 60 rokmi boli na úpätí Kremnických hôr a pohoria Žiar v katastrálnych územiach obcí Dubové, Sklené, Veľký Čepčín veľmi dobré geologické, klimatické, ale aj úživné podmienky pre poľovnú zver. A tak sa mohli vytvárať aj vhodnejšie podmienky pre intenzívnejší a usmerňovaný rast jelenej, srnčej a diviačej zveri. Všetky tieto predpoklady umožnili vznik Poľovníckeho združenia, ktorého história sa začala písať v roku 1949.
Pôvodne na území terajšieho Poľovného revíru Dubové, ktorý má prenajatý PZ „Zverín – Vysoký vrch“ Dubové, mali poľovné plochy vo vlastníctve Štátne lesy, mesto Kremnica, urbarialisti, cirkevné inštitúcie, pasienkové a lesné spoločenstvá, strední a drobní „lesomajitelia“. V tridsiatych rokoch vylicitoval poľovný revír v katastrálnom území obce Dubové pán Chalupský z Prahy, nájomca pozemkov Kremnického panstva, poľnohospodársky dvor Požehy. Ako „zverostrážca“ a hájnik u neho pracoval Ján Daniš – Fliteje z Dubového.
V roku 1938 však revír vylicitoval Andrej Šavol, učiteľ z Dubového a miestni remeselníci, ktorí si pribrali spoločníkov.
V roku 1949 bola vytvorená v katastrálnom území obce Dubové poľovnícka spoločnosť „SLATINA“. Rozloha revíru bola 1275 ha. Vlastníkmi revíru boli urbarialisti z Dubového, Ivančinej, Kaľamenovej, Rudna, Bodorovej a ŠL Mošovce. Ďalšími majiteľmi boli pp. Matej Plica, Stanislav Plica, vdova Kevická, Vladárovci, Kleskeň, Hrivnák, Považan, Bakoš, Kašuba, Toman, Štock, Orságh a ďalší drobní „lesomajitelia“. Zakladajúcimi členmi poľovníckej spoločnosti boli pp. Juraj Slivka, Juraj Rusnák, Andrej Šavol, Ján Puškár, Ján Cíger, Juraj Cíger, Pavol Šošovička, Jozef Daniš, Ján Karaman a ďalší. Celkovo bolo 12 zakladajúcich členov a postupne boli do spoločnosti pribratí ďalší členovia. Miesto predsedu zaujal Juraj Rusnák.
V roku 1949 bola vytvorená v katastrálnom území obce Sklené spoločnosť „SENNÝ VRCH“, ktorá mala dva poľovné revíri – Dolný Turček a revír Heiberg. Revír bol vytvorený z poľovných pozemkov Dolný Turček, Kremnické lesy, katastrálne územie Štátnych lesov Kunešov a Sklené, pozemky bývalých urbarialistov a súkromníkov zo Skleného. Medzi zakladajúcich členov patria pp. Anton Ličko, Ján Stuchlík, Jozef Auxt, Pavel Záhumiensky, Ján Majerčík, Jozef Daubner, František Kohút. Za predsedu bol zvolený Ján Stuchlík.
Dve poľovnícke spoločnosti – „SLATINA“ a „SENNÝ VRCH“ – boli v roku 1959 zlúčené a vznikla spoločnosť „ZVERÍN – VYSOKÝ VRCH“ DUBOVÉ. Po zlúčení boli hranice revíru upravené. Ku spoločnosti bol pričlenený Zverín a vyčlenený lesný masív Krpec. Táto spoločnosť mala celkovo 25 členov a post predsedu patril Jurajovi Rusnákovi.
K 1.1.1963 bola prevedená úprava hraníc revíru a k spoločnosti Budiš bola pričlenená časť revíru Dubové. K ďalšej zmene došlo 1.1.1983. vlastníkmi revíru sa stali SŠL Lesný závod Turčianske Teplice, JRD Turiec Dubové, Agrokombinát ZOBOR – podnik Turčianske Teplice. Revír bol zaradený do prvej akostnej triedy s chovom jelenej a srnčej zveri.
Od 1.1.1994 PZ zabezpečoval výkon práva poľovníctva v „Poľovnom revíri Dubové“ na základe rozhodnutia Lesného úradu v Martine, číslo LÚ – 164/1993 zo dňa 24.1.1994 a jeho výmera do konca roku 2003 mala rozlohu 5443 ha.
S účinnosťou od 1.1.2004 sa zmenilo usporiadanie a výmera poľovného revíru. Zmeny nastali v dôsledku uzatvorenia nových nájomných zmlúv pre výkon práva poľovníctva, resp. obnovy pôvodných nájomných zmlúv, uzatvorených na obdobie rokov 2004 – 2013. K ďalším zmenám došlo u prenajímateľov poľovných pozemkov z dôvodu ich majetkovo-právneho vysporiadania s novými vlastníkmi poľovných pozemkov.
Od roku 2004 výmera nášho poľovného revíru predstavuje rozlohu 5147 ha. Rozhodujúcimi vlastníkmi poľovných pozemkov sú Slovenský pozemkový fond, Lesy SR, š.p., Poľnohospodárske družstvo „Turiec“ Dubové, Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Urbárske spoločenstvá Dubové, Kaľamenová a Ivančiná, Lesné a pozemkové spoločenstvo Veľký Čepčín, Pasienkové spoločenstvo Vieska, Rímsko-katolícka cirkev f.ú. Slovenské Pravno a ďalší súkromní vlastníci poľovných pozemkov.


SÚČASNÉ ZLOŽENIE VÝBORU A DOZORNEJ RADY POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA „ZVERÍN – VYSOKÝ VRCH“ DUBOVÉ:
Výbor „PZ“

PREDSEDA: Ing. Kmeť Vladimír
PODPREDSEDA: Masaryk Stanislav
TAJOMNÍK: Ing. Kovalčík Miroslav
POĽOVNÝ HOSPODÁR: Hulla Dušan
FINANČNÝ HOSPODÁR: Ing. Agricola Alfréd
KULTÚRNO-OSVETOVÝ REFERENT: Lichner Ján
REFERENT PRE LEGISLATÍVU: Ing. Kmeť Dušan
STRELECKÝ REFERENT: Černega Ján
KYNOLOGICKÝ REFERENT: Ing. Valaštík Miroslav
REFERENT PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ing. Virteľ Ján
BRIGÁDNICKÝ REFERENT: Kevický Branislav st.


Dozorná rada „PZ“
PREDSEDA: Ing. Agricola Ľudevít
ČLEN: Ing. Mališ Jaroslav
ČLEN: Pittner Ján

                                                           Spracovala: Ľubomíra Lettrichová
 

 

60. výročie založenia Poľovníckeho združenia "Zverín - Vysoký vrch"

Oslavy 60.výročia založenia Poľovníckeho združenia „Zverín - Vysoký vrch“ Dubové,  boli rozdelené do niekoľkých dní. Najskôr sme si v sobotu 27.júna pripomenuli v pietnych spomienkach 37 zosnulých členov PZ zapálením sviečok a položili sme na ich hroby ďakovné spomienkové listy. (ďalej...)

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ