Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

 Štatút obceOrganizačný poriadok

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA:

 

VZN OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na r.2014

 

VZN OBCE DUBOVÉ O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE DUBOVÉ č. 2/2016

 

VZN OBCE O MIESTNYCH POPLATKOCH V ZMYSLE ZÁKONA SNR č.544/90 V ZNENÍ NESKORŠÍCH NOVIEL na r.2010

 

VZN OBCE O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV r.2010

 

VZN OBCE O VÝŠKE NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A O TERMÍNE ZÁPISOV DO ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ na r.2010

 

VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCII Z ROZPOČTU OBCE r.2010

DODATOK č.1 k VZN

 

VZN OBCE O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH r.2010

 

VZN OBCE O OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE A SPÔSOBE URČENIA A VÝŠKE ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY r.2010

 

VZN OBCE O PODMIENKACH OCHRANY SPOTREBITEĽA NA ÚZEMÍ OBCE DUBOVÉ

 

VZN OBCE O HLASOVANÍ OBYVATEĽOV OBCE DUBOVÉ (MIESTNE REFERENDUM)

 

VZN O VEREJÝCH KULTÚRNICH PODUJATIACH

 

VZN O NÚDZOVOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU V OBDOBÍ KRÍZOVEJ SITUÁCIIE

 

 

VZN Nariadenie o záväznej časti územneho plánu obce Dubové

 

 

Rokovací poriadok OZ

 

 

TLAČIVÁ K STAVEBNÉMU A KOLAUDAČNÉMU KONANIU:

 

- Ohlásenie drobnej stavby

 

- Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 stavebného zákona a § 16 vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení vyhl. č. 155/1980 Zb. a vyhl. č. 378/1992 Zb.

 

- Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

- Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

- Žiadosť o stavebné povolenie

 

- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 

- Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, chodníka

 

- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa § 68 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 

- Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b/ zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov

 

- Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
 

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 stavebného zákona a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

 

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle §-u 26 odst. 4 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 79 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovania stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 

- Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 ods.1 stavebného zákona a § 21 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

 

- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona a § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

 

- Správne poplatky - Stavebná správa

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ