Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

Dňa 11. januára 2016, bola naša obec ocenená Národným informačným strediskom SR, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je nasledovné hodnotenie a certifikát. Súčasťou ocenenia je aj pečať, ktorú môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce, ako znak dobrého hospodárenia.

Menu

Obecný úrad :

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 - Rozpočet

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
 

Nadmorská výška obce je - 484m - priemerná
Celková výmera územia obce - 28 293 831 m2
Z toho:
- intravilán - 723 389m2
- extravilán - 27 570 442m2
Hustota obyvateľstva - 25,48 na km2

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu:711
muži - 358
ženy - 353
Predproduktívny vek (0-15) spolu - 91
Produktívny vek (16-62) ženy - 217
Produktívny vek (16-62) muži - 244
Poproduktívny vek (62+ Ž, 62+ M) spolu - 159
Počet sobášov 5
Počet rozvodov - -
Počet živonarodených spolu - 8
muži - 6
ženy - 2
Počet zomretých spolu - 7
muži - 4
ženy - 3

 

________________________________________________

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubové na roky 2015-2021

________________________________________________

 

PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA obce Dubové na obdobie 2016-2025

 

Program rozvoja bývania - mapa

________________________________________________

 

Územný plán obce Dubové - doplnok č. 2

 

 

VZN konečná verzia územneho planu - doplnok č.2

Text- územneho planu zmeny a doplnky č.2

Schéma zaväzných častí riešenia - doplnok č.2

Schéma výkresov - doplnok č. 2

 

 

Grafická časť
v.č.1
Širšie vzťahy M 1:50 000
v.č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia, ochrana a tvorba prírody a krajiny, záväzné časti M 1:10 000
v.č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania rozhodujúcej časti zastavaného územia M 1: 5 000
v.č.4 Výkres verejného dopravného vybavenia územia M 1: 5 000
v.č.5 Výkres verejného technického vybavenia územia - vodné hospodárstvo M 1: 5 000
v.č.6 Výkres verejného technického vybavenia územia - energetika a telekomunikácie M 1: 5 000
v.č.7 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP M 1: 5 000

 

 

 

________________________________________________

 

 

Nariadenie o záväznej časti územneho plánu obce Dubové

 

 

Územný plán obce Dubové

si môžte stiahnuť na nasledujúcom odkazeÚzemný plán obce . Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja z operačného programu Základná infraštruktúra, opatrenia č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcií. Názov projektu: Projekt podpory trvalo udržateľného rozvoja obce Dubové prostredníctvom vypracovania ÚPD obce.

 

Zoznam výkresov:
v.č.1. Širšie vzťahy M 1:50 000
v.č.2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia, ochrana a tvorba prírody a krajiny, záväzné časti M 1:10 000
v.č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
rozhodujúcej časti zastavaného územia M 1:5 000

v.č.4 Výkres verejného dopravného vybavenia územia M 1:5 000
v.č.5. Výkres verejného technického vybavenia územia – vodné hospodárstvo M 1:5 000
v.č.6 Výkres verejného technického vybavenia územia - energetika a telekomunikácie M 1:5 000
v.č.7. Výkres vyhodnotenia budúceho možného použitia PP a LPF  na stavebné a iné zámery M 1:5 000
 

 

LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY SAMOSPRÁVY 22.6.2007

TURČEK - počas letných dní sa stal dejiskom Letných športových hier samosprávy 2007 kde samozrejme nemôže chýbať aj naše športové družstvo v zložení poslancov a starostu obce. Myslím, že aj keď sme neobsadili popredne priečky, ale prežili sme prekrásny deň v športovom zápolení.

 

 

Čistička odpadových vôd:

ČOV bola financovaná: Program iniciatívy spoločenstva INTERREG lllA Slovenská republika - Česká republika 2004 - 2006

Priorita: 2 - Udržiavanie krajiny a turizmu.

Opatrenie: 2 - Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty.

Názov projektu: Vybudovanie čističky odpadových vôd za účelom ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov v rámci spolupráce s českým partnerom....(ďalej)

 

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ